Archiwum kategorii: Bez kategorii

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze przed sezonem 2016.

Zarząd STT Smecz informuje, że w dniu 23.03.2016 (środa) o godzinie 17:00 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze przed nowym sezonem. Zapraszamy wszystkich członków towarzystwa!

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie obecności i kworum.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia za okres od początku swojej kadencji.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji od ostatniego sprawozdania.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja dotycząca kierunków działań STT SMECZ w nadchodzącym okresie.
9. Wybór Prezesa Towarzystwa na kadencję 2016-2020.
10. Wybór Członków Zarządu Towarzystwa na kadencję 2016-2020.
11. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2020.
12. Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2016-2020.
13. Ukonstytuowanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2016-2020.
14. Podjecie uchwały w sprawie zmian statutu stowarzyszenia.
15. Wolne wnioski, sprawy różne.
16. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.